CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH

Citric Acid

250.000

CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH

Citric Acid

250.000

CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH

KOH (Kali hiđroxit)

21.000

CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH

Lactic Acid

40.000

CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH

NAOH ( Natri Hydroxit )

124.000

CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH

TEA (Triethanolamine)

37.000
call now